porno porno eryaman escort
Sayfa 1/5 12345 SonSon
24 sonuçtan 1 ile 5 arası

Konu: Asmalı Konak - Bölüm Özetleri

 1. #1
  Durum:
  Çevrimdışı
  merlystreep - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Cezalı Üye
  Üyelik tarihi
  09.01.2006
  Mesajlar
  1,136
  Konular
  10
  Verdiği Beğeni
  0

  Aldığı Beğeni: 0

  Bahsedilme
  0 Mesaj

  Standart Asmalı Konak - Bölüm Özetleri

  1. BÖLÜM
  2 yýl önce Seymen'in babasý Mahmut Bey'in bir suikast sonucu ölümü ve katilinin yakalanmasý fakat bu suikastýn kimler tarafýndan yapýldýðýný açýklayamadan katilin de vurulmasýyla, Asmalý Konak'ýn kapýlarý açýlýr. Ailenin güçlü direði "Haným Aða"sý Sümbül Haným, dul büyük kýz kardeþ Dilara, Dilara'nýn dilsiz kýzý Zeliha, küçük kýz kardeþ Zeynep, Seymen'e aþýk Dicle, Dicle'nin Seymen'den olan oðlu Rýza, aileye düþmanlýðý giderek su yüzüne çýkan Dicle'nin kocasý Haydar, ailenin sadýk kahyasý Bekir Kirve, karýsý Fatma ve Zeynep'e aþýk olan oðlu Salih ve Seymen'in sýrlarla dolu hikayeleri baþlar. 2 yýl sonra New York...Seymen eðitimini yarýda býrakarak ailenin ve þirketlerin baþýna geçmiþtir. Yatýrým anlaþmasý için geldiði New York'da bir kafede Bahar ve arkadaþý Duygu ile tanýþýr. Müthiþ bir tartýþma ile baþlayan bu tanýþma Seymen ve Bahar'ýn kaderini deðiþtirecek bir aþkýn baþlangýcý olur. Dönüþünü erteleyen Seymen, Bahar ve New York'un büyülü güzelliði içinde bambaþka bir kiþiliðe bürünür. Fakat Nevþehir'den gelen haberlerle geri dönmek zorunda kalýr. Döndüðünde babasýnýn ölümünden sorumlu tutulan fakat kesin delil bulunamayan Hamzaoðullarý yine bazý huzursuzlar çýkarmýþ, Dicle'nin kocasý Haydar gözaltýna alýnmýþtýr. Haydar'ý gözaltýndan kurtaran Seymen olaylarý yatýþtýrmýþ, herþey yoluna girmiþtir. Yalnýz Bahar'ý bir türlü aklýndan çýkaramamýþ ve ani bir kararla New York'a giderek Bahar'ýn açacaðý ilk resim sergisinde ona evlenme teklifi etmeye karar vermiþtir. Bahar'ý Asmalý Konak'ýn hanýmý yapacaktýr. "Asmalý Konak" artýk sevdalar, köklü gelenekler ve intikam çarpýþmalarýna sahne olacaktýr. Galip gelen aþk mý olacak.  2.BÖLÜM
  ASMALI KONAK'TA DÜÐÜN VAR... New York'ta y aptýðý sürprizle Bahar'ý þaþkýna çeviren Seymen, O'na evlenme teklifi eder. Bu haberi telefonda öðrenen Sümbül Haným da hem sevinir hem telaþlanýr. Kolay deðil Asmalý Konak'ýn aðasý düðün tarihini belirlemiþtir bile... Onca hazýrlýk için sadece 15 gün vardýr önlerinde...Düðün haberi çabuk yayýlýr. Herkes büyük bir meraktadýr. Kim bu gelin adayý, kimlerden, nasýl bir þey...Yorumlarýn ardý arkasý kesilmez Amerika'da okuyan Ýstanbullu Bahar için... Bu heyecaný paylaþmayan iki kiþi vardýr; biri Dilara, diðeri Dicle... Ayný haber Ýstanbul'da Bahar'ýn ailesi için de büyük bir sürpriz olmuþtur... Onlar da ele avuca sýðmaz kýzlarýný böyle bir kararý verdiren damat adayýný merak ederler hafif bir tedirginlik içinde...Yenilenen badanalar, boyalar, çevrilen kuzular, çiçek, çukulata derken Asmalý Konak ve ahalisi büyük gün için hazýrdýr. Her þey düþünülmüþtür gelin haným ve Ýstanbul'dan gelecek misafirler için.Karadað Ailesi'nin debdebesi Bahar ve ailesinin hoþuna gider gitmesine ama kafalarda da soru iþareti oluþturur. Neyse ki Bahar çok mutludur. Davullar vurur, düðün kurulur. Babasýnýn kolunda telliyle duvaðýyla kapýya çýkan Bahar, kendisini atýn üstünde bekleyen Seymen'in arkasýnda bulur. Kalabalýðý yararak þahlanan atýn üzerindeki gelinle damadýn oluþturduðu bu heyecan verici manzara, gelecek günlerde de yaþanacak yüreklere sýðmayacak heyecanlarýn da iþaretidir sanki...
  Konu merlystreep tarafından (03-08-06 Saat 00:32:08 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Durum:
  Çevrimdışı
  merlystreep - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Cezalı Üye
  Üyelik tarihi
  09.01.2006
  Mesajlar
  1,136
  Konular
  10
  Verdiği Beğeni
  0

  Aldığı Beğeni: 0

  Bahsedilme
  0 Mesaj

  Standart

  3.BÖLÜM
  Kara büyünün gölgesi... Seymen'i Dicle'yle gören Bahar büyük hayal kýrýklýðýna uðrar ve oradan kaçarcasýna uzaklaþýr. Seymen bu olayýn þokuyla önce ne yapacaðýný bilemez, sonra Bahar'ýn peþinden giderek, onu gördüklerinin bir açýklamasý olduðuna ikna eder. Bahar, gün geçtikçe konaktaki yaþ**ýn gerçek yüzüyle karþýlaþýr. Dilara'nýn mutsuzluðu, Zeliha'nýn dilsizliði, Dicle'nin gizemi ve Sümbül Haným'ýn otoritesi... Dilara, Bahar'a mutsuzluðunun sebebi olan kocasýnýn öldürülmesinden ve Zeliha'nýn o günden beri konuþmamasýndan bahseder ve bunun üzerine Bahar küçük Zeliha'yý sevindirmek için sürpriz bir doðum günü partisi yapmaya karar verir. Bu bütün konak halkýný heyecanlandýrýr. Seymen'in küçük kýz kardeþi Zeynep ile Bekir Kirve'nin oðlu Salih arasýndaki yakýnlýk gün geçtikçe artmaktadýr. Sümbül Haným tarafýndan affedilen Haydar konaða geri döndürülür. Ama Seymen'de gözü olan Dicle, Haydar'ýn eve dönüþünden hiç memnun olmaz Seymen Bahar'ý mutlu etmek için Istanbul'dan tualler ve boyalar getirtir. Bahar bu sürprize çok sevinir. Zeliha doðum gününde bir melek olmuþtur. Parti çok eðlenceli bir þekilde devam ederken, beklenmedik bir olay partiye gölge düþürür. Bahar'ý uyurken seyreden Seymen, yastýðýný düzeltirken Dicle'nin kara büyülerinden birini bulur ve korkunç bir öfkeye kapýlarak Dicle'yi bulmaya gider...  4.BÖLÜM
  Asmalý Konak'ý sarcacak haberler ! Dicle'nin koyduðu muskayý bulan Seymen beyninden vurulmuþa döner ve Dicle'yi yakalayýp sürükleyerek, karýsýndan uzak durmasý için son kez uyarýr. Onlarý uzaktan izleyen Haydar bu durumu yanlýþ anlayarak Seymen'in Dicle'yi baþka bir amaçla sýkýþtýrdýð& yacute;ný zanneder ve deliye döner. Dilara geçirdiði sinir krizi neticesinde sakinleþtirici iðnelerle uyutulmakta, konak sakinlerinin endiþeleri devam etmektedir. O korkunç geceyi Bahar ile birilikte uyuyarak geçiren Zeliha o kadar mutludur ki kahvaltýda inanýlmaz bir mucize yaþanýr ve Bahar ile Sümbül Haným'ýn konuþmalarýna tepki verir. ... Nevþehir'e inen Memo, Haydar'ý Hamzaoðullarý ile karþýlýklý raký içerken görür ve gözlerine inanamaz, hemen Bekir'e haber verir. Olayý duyan Seymen bu habere baþta inanmaz fakat Bekir'in ýsrarý ile tedbirli olmaya karar verir. Akþ** dýþarýda yenecek yemek programýný iptal eder ve yörenin en ünlü lokantasýndan en lezzetli yemekleri eve göndererek hanýmlara sürpriz yapar. Bu arada Seyhan da annesine büyük bir sürpriz hazýrlamaktadýr. Ablasý ve eniþtesinin Seymen'in davetiyle Asmalý Konak'a geliþleri, Bahar'ý inanýlmaz þekilde mutlu eder. Ve genç iþ adamý Yaman da artýk Asmalý Konak sakinlerinin hayatýna girer... Bu arada Haydar artýk kararýný vermiþ ve Hamzaoðlu'nun karþýsýna çýkmýþtýr... Ve bomba gibi bir haber , baþta Seymen olmak üzere Asmalý Konak sakinlerini mutluluktan havalara uçurur...

 3. #3
  Durum:
  Çevrimdışı
  merlystreep - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Cezalı Üye
  Üyelik tarihi
  09.01.2006
  Mesajlar
  1,136
  Konular
  10
  Verdiği Beğeni
  0

  Aldığı Beğeni: 0

  Bahsedilme
  0 Mesaj

  Standart

  5.BÖLÜM
  Asmalý Konak'ta kýskançlýk kýskacý... Bahar'ýn hamilelik haberi Dicle'yi sarsmýþtýr. Ne yapacaðýný bilemez halde sabahýn erken saatlerinde yollara düþerek Hocaanne'sine gider ve ondan bir medet umar... Gül ve Can Istanbul'a döner ve büyük bir sevinçle babalarýna Bahar'ýn hamilelik haberini verirler. Fakat Orhan Bey'den hiç de beklemedikleri bir tepki alýrlar... Seyhan Istanbul'a okuluna dönmemiþ, Nancy ile biraz daha vakit geçirmeye karar vermiþtir. Bu durum Sümbül Haným çok üzmekte ayrýca çok da endiþenlendirmektedir. Seyhan'ýn okulu bitirince Nancy'nin peþine takýlýp Ýngiltere'ye gideceðini düþünmekte, Nancy'ninde onu býrakmayacaðýný hissetmektedir. Bu duruma kesin bir çözüm bulmalýdýr ama nasýl? Sümbül Haným bu sorunu da kendi yöntemi hiç kimsenin habari olmadan çözecektir... Seymen de Seyhan'ý karþýsýna alarak Nancy hakkýndaki düþüncelerini öðrenmeye çalýþýr ve bu iþi uzutmadan aklýný baþýna toplamasýný ister... Yaman otel arazisi bakmak ve Seymen ile ortak turizm yatýrýmý yapmak için tekrar Ürgüp'e gelir. Yaman ve Seymen'in araþtýrmalarýna Bahar'da eþlik eder. Yapacaklarý otel kaya evlerden oluþacaktýr. Bahar çok heyecanlýdýr kendisinin de bu projede çalýþabileceðini düþünmekte fakat yanýlmaktadýr. Seymen Bahar'ýn bu heyecanýný fark etmiþ onu bu iþten nasýl uzak tutacaðýný düþünmektedir... Ve Haydar... Beklenen haber Hamzaoðlullarý'ndan gelir. Ertesi gün Avanos'daki bir tamirhanede beklenmektedir. Korkunç planýn ilk düðümü atýlmaktadýr artýk... Bahar'ýn Yaman'la yapacaðý araþtýrma gezisi için Seymen'den izin almadan program yapmasý yeni ve ciddi bir tartýþmanýn çýkmasýna yol açacak, özgürlük için verilecek savaþlarýn bir yenisi daha baþlayacaktýr...  6. BÖLÜM
  Asmalý Konak'ý sarsacak olaylar... Asmalý Konak'daki özgürlük, kiþilik, intikam çatýþmalarý içinden çýkýlmaz bir að örmeye devam etmektedir. Bahar'ýn Yaman'la birlikte geziye çýkmak istemesi Seymen'i deliye döndürür ve müthiþ bir tartýþma yaþanýr. Bu tartýþmayý fýrsat bilen Dicle yeni bir planla Seymen ve Bahar'ýn arasýný açmak için harekete geçer... Hamzaoðullarý'nýn annesi ölüm döþeðindedir ve torunu Zeliha'yý görmek istemektedir. Dilara kýzý Zeliha ile kocasý Osman'ýn sene-i devriyesi için mezarlýða gider ve orada Hamzaoðullarý ile karþýlaþýr. Hamzaoðlu Ali, ablasý Kader ve yurtdýþýnda okuyan oðullarý Tamer ve Hakan'da oradadýr. Bu karþýlaþmanýn yarattýðý gerginlik Ali'nin Dilara ile Zeliha hakkýnda konuþmasý ile had safhaya ulaþýr. Dilara kesin bir dille Zeliha'yý ölüm döþeðindeki kayýnvalidesine göndermeyeceðini söyler... Sümbül Haným Zeynep ile okuldan neden kaçtýðý konusunda tartýþmaya baþlar. Zeynep hemen bir yalan uydurarak Meral ile birlikte Nevþehir'e sinemaya gittiðini söyler. Sümbül Haným þimdide Zeynep'in hayatý ile kararlar almak zorundadýr. Hemen Fatma ile Salih'in okullar kapanýnca Antalya'ya amcasýnýn yanýna gitmesi hakkýnda konuþur. Zeynep'e de bir hoca tutacak, artýk Zeynep okula gitmeyecektir... Haydar artýk Hamzaoðlu Ali'nin emrindedir. Aldýðý avansla Dicle'ye bilezikler güzel hediyeler alýr. Dicle bu paranýn nereden geldiði hakkýnda asla Haydar'ýn söylediklerine inanmaz ve þüphelenir... Seymen sabahki toplantýsýný iptal etmiþ huzursuzluk çýkmasýn diye Bahar ve Yaman ile birlikte geziye katýlmýþtýr. Öðle yemeði için gittikleri bir lokantada Hamzaoðullarý Tamer ve Hakan ile karþýlaþýr. Yaþanan gerginlik Seymen'in kibar davranýþý ile giderilir... Hayriye'nin Memo ile birlikte amcaoðlunun düðününe gitme hazýrlýklarý, Bekir Kirve tarafýndan beklenmedik olaya çevrilir... Zeynep okuldan dönünce artýk evde ders alacaðýný öðrenir ve çýlgýna döner. Kendini odasýna kapatýr. Artýk Asmalý Konak'da hapis kalacak, Salih'i göremeyecektir. Bu duruma dayanmasý imkansýzdýr. Alacaðý karar tüm aileyi korkunç acýlara sürükler... . 4. #4
  Durum:
  Çevrimdışı
  merlystreep - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Cezalı Üye
  Üyelik tarihi
  09.01.2006
  Mesajlar
  1,136
  Konular
  10
  Verdiği Beğeni
  0

  Aldığı Beğeni: 0

  Bahsedilme
  0 Mesaj

  Standart

  7. BÖLÜM
  "Asmalý Konak"ýn üstünde kara bulutlar... Zeynep'i odasýnda baygýn bulan Bahar'ýn çýðlýðý Asmalý Konak'ý sarar. Soluðu hastanede alýrlar. Haberi duyan Seymen ve Sümbül Haným da hastaneye koþarlar. Gözler korkuyla doludur. Dilara bayýlýr, Salih çýlgýn gibidir. Küçük kýzýnýn intihar ettiðini duyan Sümbül Haným adeta þok olmuþtur... Seymen ise olanlarý anlamaya çalýþmaktadýr... Soru iþaretleriyle ve endiþeyle dolu bir bekleyiþ baþlar... Hamzaoðullarý'nýn konaðýna ise ölüm sessizliði hakimdir. Ölüm döþeðindeki anneleri vasiyetler etmekte, ýsrarla torunu Zeliha'yý istemektedir. Annesinin son isteðini yerine getirmeye kararlý olan Kader Haným, Asmalý Konak'a gider. O'nu karþýsýnda bulunca durumun ciddiyetinden ve olay çýkmasýndan korkan Dilara, kýzýný babaannesine götürmeye karar verir. Bahar da onlarla gidecektir. Seymen'in bu haberi almasý kýsa sürmez. O da soluðu can düþmaný Hamzaoðullarý'nýn konaðýnda alýr... Yaþanan zor günlerin ardýndan bu kez tatlý bir telaþ vardýr Asmalý Konak'ta... Zeynep'in mezuniyet , otelin temel atma töreni için hazýrlýklar sürmektedir. Haydar ise farklý bir bekleyiþ içindedir. Bu kargaþa içinde O da ihtiyacý olan fýrsatý yakalayacaktýr... Telaþ içinde geçen gününü sonunda gelen bir haber, temel atma töreninin yapýlacaðý alana bomba gibi düþer.... Asmalý Konak ahalisi yüreðinden vurulur...  8.BÖLÜM
  Seymen, hayata tutunabilecek mi? Asmalý Konak üzerinde esen uðursuz rüzgarlar tüm hýzýyla devam ediyor. Bahar hastanede sinir krizleri geçiriyor. Seymen yaþ** ve ölümün kýyýsýnda gidip geliyor. Tüm aile panikte. Istanbul'dan getirilen en iyi doktorlar Seymen'i hayata döndürmeye çalýþýyor. Ya bebek? Tüm ailenin büyük heyecanla beklediði bebek yaþ** mücadelesine devam edecek mi? Yoksa... Seymen'in kaza haberiyle deliye dönen Dicle zaptedilemez bir haldedir. Haydar'ýn arabanýn frenlerini bozduðunu öðrenir ve onu Jandarmaya vermekle tedit eder. Fakat Haydar, oðlunun babasýný açýklamakla tehdit edince Dicle sesini kesmek zorunda kalýr... Hamzaoðlu Konaðýna giden Haydar iþi tamamladýðýný, parasýný istediðini söyler. Fakat Hamzaoðlu Ali, Haydar'ýn anlattýklarýna hiçbir anlam veremez ve Haydar'ý konaða hapseder. Haydar'ýn kazayý hazýrladýðýný öðrenen Seyhan da intikam peþindedir. Ona engel olan Yaman, Seymen'den öðrendiði ve hiç kimsenin bilmediði sýrlarý Seyhan ve Can ile paylaþmak zorunda kalýr. Artýk iþler gerçekten içinden çýkýlmaz bir hal alýr... Bu sefer Karadað ailesi baþka güçlerle karþý karþýyadýr. Koruma tedbirleri iki kat daha artýrýlýr. Bütün kadýnlar konaða kapatýlýr. Hastaneye korumalarla duvarlar örülür. Fakat hastaneye gelen sürpriz misafir herkesi þok eder...

 5. #5
  Durum:
  Çevrimdışı
  merlystreep - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Cezalı Üye
  Üyelik tarihi
  09.01.2006
  Mesajlar
  1,136
  Konular
  10
  Verdiği Beğeni
  0

  Aldığı Beğeni: 0

  Bahsedilme
  0 Mesaj

  Standart

  9.BÖLÜM
  Seymen'i canevinden vuran haber... Hamzaoðlu Ali'nin hastaneye yaptýðý umulmadýk ziyaret her iki aileyi de þok eder. Sümbül Haným tüm kadýnlarýn konakdan dýþarýya çýkmamasý kararý ve arttýrýlan güvenlik önlemleri karþýsýnda dehþete kapýlýr. Konaða dönen Bahar'a hakim olmak mümkün deðildir. Öðrendikleri karþýsýnda çýlgýna dönmüþtür. Arabanýn frenlerini Haydar'ýn bozduðunu duyan Sümbül Haným da þoktadýr. Bahar, Dicle'nin evden gönderilmesini ister. Fakat Dicle'nin bir sözü, Sümbül Haným'ýn bu isteði yerine getirmesini engeller... Hamzaoðlu Ali, Haydar'ý da yanýna alarak, Bekir, Can ve Yaman'ý tamirhaneye götürüp olayýn kimler tarafýndan ve nasýl tezgahlandýðýný ortaya sermek üzere yola çýkar. Fakat oraya vardýklarýnda tamirhanedeki herkesin öldürüldüðünü görürler. Kazanýn kendisi tarafýndan yaptýrýlmadýðýn&ya cute; kanýtlayan Hamzaoðlu Ali, Can'a tüm olaylarýn iç yüzünü anlatýr. Can öðrendikleri karþýsýnda þaþkýna döner. Üniversiteye giriþ sýnavýnýn ardýndan arkadaþlarýnýn verdiði mezuniyet partisine giden Salih ve Zeynep , sürpriz iliþkilerin baþlangýcýndadýr... Hayriye Memo'nun ilgisizliði karþýsýnda Sermet ile yakýnlaþýr... Dilara Hamzaoðlu, mirasýný alýp Istanbul'a yerleþme planlarý kurmaya baþlar. Seymen hastane çýkýþý konakda büyük bir ilgiyle karþýlanýr. Geçmiþ olsun ziyaretlerinin ardý arkasý kesilmez. Eve dönüþüyle çok mutlu olan Seymen, Dicle'nin verdiði haber ile yýlýkýr...  10.BÖLÜM
  Dicle'den bebeðin düþtüðünü öðrenen Seymen yýkýlýr. Fakat Bahar'a destek olmak amacýyla acýsýný belli etmemeye çalýþýr... Konak'ta hayat yine eski haline dönmüþtür. Hayriye Memo'yu kýskandýrmaya devam etmektedir.... Mezunuyet partisinin sabahýnda Zeynep baþka bir ümitsiz aþka yelken açmýþtýr. Salih'i küçümsemekte, kalbi Hamzaoðlu Tamer için atmaktadýr. Kaderde oðlu Tamer'in, Zeynep ile ilgilendiðini anlamýþ ve çok endiþelenmiþtir. Dilara payýna düþen Hamzaoðlu mirasýný almaya karar verdiðini Seymen ile konuþur. Seymen buna karþý çýksa da Dilara kararlýdýr. Zeynep Bahar'la akþ** ki parti hakkýnda konuþur ona Tamer'i anlatýr. Yine Tamer'le görüþmek istediðini ve Bahar'dan yardým istediðini söyler. Bahar tamamen karþý çýkar ama Zeynep herþeyi göze almýþtýr... Haydar, Hamzaoðullarýnýn bað evine götürülür. Orada Seymen, Seyhan, Bekir, Hamzaoðlu Ali ve Seymen'in avukatlarýna babalarý Mahmut'un, Dilara'nýn kocasý Osman'ýn nasýl öldürüldüðünü tüm detaylarý ile anlatýr. Herkes þoktadýr. Bu görüþmenin ardýndan Seymen, Hamzaoðlu Ali ile kimsenin ceraset edemeyeceði bir konuþma yapar... Baðevi toplantýsýnýn dönüþünde, Seymen aynen geçmiþte yaþanan gibi, babasýnýn öldürüldüðü gün geçtikleri yollardan geçmekte o günü tekrar yaþamaktadýr. Ayný o gün olduðu gibi yine yollarýný bir koyun sürüsü keser... Zeynep arkadaþý Meral'e gider ve arka kapýdan korumayý atlatarak kaçar ve Tamer'le buluþur. Birlikte bir araba gezisi planlamýþlardýr. Fakat bu gezi umduklarý gibi tamamlanmaz. Seymen son olaylardan sonra Zeynep ve Bahar'ý Seyhan ile birlikte Istanbul'a gönderir. Zeynep ve Bahar Istanbul'da çok mutlu günler geçirmektedir. Fakat Bahar bir türlü Seymen ile telefonda konuþamamakta ve bundan dolayý çok endiþelenmektedir. Hamzaoðlu Tamer'de Zeynep'in arkasýndan Istanbul'a gelmiþ görüþebilme planlarý yapmaktadýr... Yaman akþ** Bahar, Seyhan ve Zeynep'i evine davet eder, yemekten sonrada gece klubüne gidilecektir. Fakat beklenmedik bir misafirin geliþi davete katýlanlarý þok eder.

Sayfa 1/5 12345 SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Asmalı Konak - Bölüm Yorumları
  By A.Konak in forum Asmalı Konak
  Cevaplar: 355
  Son Mesaj: 13-12-16, 20:13:31
 2. Asmalı Konak - Bölüm Resimleri
  By Burçin in forum Asmalı Konak
  Cevaplar: 263
  Son Mesaj: 25-09-14, 23:48:38
 3. Asmalı Konak Soundtrack
  By Burçin in forum Dizi & Film Müzikleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29-03-09, 11:48:01
 4. Asmalı Konak - Replikler
  By iremm in forum Asmalı Konak
  Cevaplar: 110
  Son Mesaj: 13-12-08, 21:05:10
 5. Asmalı Konak - Bölüm Resimleri (1)
  By GizemK in forum Asmalı Konak
  Cevaplar: 1000
  Son Mesaj: 04-06-08, 03:04:24

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Açma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

webmaster forum
yerli filmler
diziizle.blog
fragmanlar
juul
One Hit Wonder
bahis forum
casino siteleri
Bu sistem vBulletin® alt yapısına sahiptir, Version 4.2.5 kullanılmaktadır. Telif hakları, Jelsoft Enterprises Ltd'e aittir. Copyright © 2020

kartal escort
maltepe escort
bahis siteleri
güvenilir casino siteleri
casino siteleri
canlı bahis siteleri
escort ankara
vdcasino
Mobil Ödeme bahis
taraftarium24
deneme bonusu
ilbet giriş
bursa escort
meritroyalbet
güvenilir casino siteleri
canlı casino
meritroyal bet
casino siteleri
canlı rulet
cratosslot giriş

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.1 © 2011, Crawlability, Inc.