Total
8 TEK TURKIYE STV
40 TEK TURKIYE (OZET) STV
AB

36 TEK TURKIYE STV